Ki Nou Ete

Ki Concorde Travel ete?

CONCORDE TRAVEL fer parti Group Medine ki enn parmi bann pli gran Group Konpagni dan Moris. Concorde Travel, li enn lazans vwayaz ki prezan dan Moris depi plis ki 40 an. Lane apre lane, nou finn batir bann relasion solid avek bann konpagni ki ena avion. Nou ena osi bann relasion bien solid avek bann partner etranze dan domenn aviasion ek tourist partou dan lemond.

Ki nou lobzektif? Fer nou bann kliyan plezir avek enn bon kalite servis e fer tou pou donn zot satisfaksion dan seki zot anvi fer. Pou garanti sa bon kalite servis la, nou finn gagn enn sertifika ISO 9001 e nou finn mintenir li depi 2004. Nou ti gagn sa sertifika la ar SGS dan Zenev. Nou ena enn lekip bien profesionel ek dinamik. Sa lekip la touletan pe travay pou kre bann nouvo vwayaz otantik, parski nou anvi donn nou bann kliyan bann moman extraordiner ki zame zot finn gagne e ki zame zot pou bliye.

NOTRE VISION

Notre vision est de viser le niveau de satisfaction le plus élevé de notre clientèle, en offrant une attention toute particulière aux besoins et aux attentes de nos clients, tout en maintenant une excellente relation avec nos employés et nos fournisseurs.

NOTRE MISSION

Fournir à chaque visiteur un service exceptionnel et une expérience de voyage unique.

Concorde Travel, li enn Lazans Vwayaz aprouve e li prezan dan Porlwi ek dan Floreal. Concorde Travel propoz bann biye avion pou ninport ki pei dan lemond. Li fer rezervasion lotel ek lokasion loto. Li organiz pou krwazier , safari, biye trin, me osi lasirans vwayaz. Concorde Travel ed osi so bann kliyan ki vwayaze pou biznes oubien lwazir dan zot demars pou viza.

Depi so kreasion dan lane 1970, Concorde Travel finn kontribiye boukou pou ankouraz devlopman dan domenn vwayaz. Li kolabore boukou avek bann lotorite gouvernman ek avek MAITA, Asosiasion bann Lazans Vwayaz IATA dan Moris.

Concorde est un membre fondateur des associations suivantes :

ITMA(Incentive Travel Meeting Association)
MAITA(Mauritius Association of IATA Travel Agents)
SKAL CLUB(International Association of Travel and Tourism Professionals).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

To view our Cookies Policy, please refer to the links below:

 

Cookies Policy

Close