Kondision Zeneral

Sa bann Kondision Zeneral Lazans la, zot konsern lavante biye avion ek bann lezot servis ki ki Konkord Travel propoze. (Zot pou kapav trouv bann “servis” la pli anba).
Sa bann Kondision Zeneral Lazans la, zot dapre lalwa ek bann procedire ki aplike pou bann aktivite ki nou Lazans propoze.
Kliyan la rekonet ki li finn pran konesans bann Kondision Zeneral Lazans la et bann detay lor bann servis ki Lazans la propoze.

 1. Disponibilite bann servis

Bann servis ki Concorde TGA Ltd (Konpagni-la) propoze, zot bizin disponib dan moman ki Kliyan-la fer so rezervasion. Rezervasion-la vinn definitif ek final enn fwa ki bann fourniser Konpagni-la konfirme ki sa bann servis-la disponib ek propoz zot bann pri.

 

 1. Konfirmasion

Bann servis ek pri propoze par Konpagni-la konfirme kan Kliyan-la pey enn depo oubien totalite montan ki finn aksepte.

 

 1. Modifikasion pri

Pri ki Konpagni-la propoze, li valid zis dat ki finn fer sa propozision la. Pri-la pou kapav modifie si ena bann sanzman dan valer bann deviz, dan pri lotel, oubien si ena bann nouvo lalwa ki konsern TVA. Anplis, Konpagni-la kapav modifie pri, orer ek itinerer ki li propoze, san okenn preavi.

 

 1. Peman

Ala ki manier bann Kliyan kapav fer zot peman:

 • Par kash,
 • Par kart kredi ki valid,
 • Par virman atraver labank,
 • Par enn sek labank.

Konpagni-la ena drwa refiz peman par sek personel.

Dan ka ki enn sek finn aksepte apre laprobasion lekip direksion Konpagni-la, peman bizin fer o plitar 5 zour travay  avan dat depar. Konpagni-la ena drwa kennsel enn rezervasion si labank finn refiz pey sek Kliyan-la.

 1. Fre ki bizin peye kan kennsel enn rezervasion

Pou sak rezervasion, Konpagni-la pou donn Kliyan-la enn dat kan li bizin konfirm so rezervasion.

 

Si Kliyan-la pa konfirm so rezervasion dat ki bizin, Konpagni-la ena drwa kennsel rezervasion Kliyan-la.

 

Si enn fourniser vwayaz desid pou anil enn vwayaz oubien enn  sezour, pou servi ninport ki fason pou fer Kliyan-la kone. Si li pa posib tom enn lakor a-lamiab pou enn lot vwayaz oubien enn lot sezour, nou konsey Kliyan -la get bann kondision spesifik ki konsern ranboursman ek fre anilasion avek sa fourniser-la.

 

Kan Kliyan lamem ki desid pou kennsel so rezervasion, li pou bizin pey Konpagni-la enn fre anilasion oubien enn fre penalite.

 

 1. Limit dan responsabilite Konpagni-la

Konpagni-la, limem, li pa enn konpagni transporter, e li pa enn lazans ki ena avion ni lotel. Li pa enn tour-operater ni enn fourniser bann servis ki dekrir dan nou bann propozision. Alor, Konpagni-la pa pou responsab bann domaz ki Kliyan kapav sibir par bann aksion oubien oubli nou bann fourniser (par exanp, kan bagaz perdi, kan ena plis rezervasion ki bizin, kan bann vol oubien bann sezour kennsel, etc.).

 

Li posib ki bann reprezantan Konpagni-la fer enn erer oubien enn oubli konsernan bann prodwi ki Konpagni-la propoze, e sa kapav koz prezidis pou enn Kliyan. Si sa arive, Konpagni-la pou responsab zis montan total ki finn ekrir dan nou propozision pou sa tranzaksion la oubien pou sa bann tranzaksion la.  E dan ninport ki fason, li pa pou depas enn montan total venn-sink mil Roupi (Rs. 25,000).

 

Dan ka arrive ene fors-mazer oubien ene katastrof natirel ki anpes Konpagni-la respekte so lobligasion,. Dan sa ka la, Konpagni-la pa pou responsab e pa pou oblize dedomaz Kliyan-la.

 

 1. Responsabilite Kliyan

Kliyan bizin asire ki li finn respekte tou kondision ki bizin pou rant dan enn pei. Par exanp, li bizin asire ki so paspor ek bann viza bien valid. Li bizin osi ranpli tou bann kondision lasante, kouma vaksin ek bann lezot mwayin prevansion ki neseser.

 

Kliyan ki finn fer rezervasion lor enn tariff partikilye, kouma fami, zenn, ti-zanfan, dimounn dan laz, etc., bizin fourni bann prev Pou kapav reklam zot sa bann prev-la kan zot fer lanrezistreman.

 

Pou vwayaz-la, li conseye ki Kliyan-la ena enn lasirans vwayaz personel. Kliyan-la bizin aste enn lasirans vwayaz avan so depar pou so vwayaz. Bann reprezantan Konpagni-la kapav donn Kliyan-la konsey ek ed li pou so lasirans vwayaz.

Bann informasion personel :IATA finn pibliye enn dokiman pou bann azan vwayaz. Dapre sa dokiman-la, si bann pasaze donn zot lakor, pou kapav kominik zot bann done personel ar bann konpagni avion ki pe partisip dan zot itinerer. Pou fer sa zis dan ka bann vol iregilie ouswa kan ena bann pertirbasion. Sa pou permet bann pasaze-la gagn sa bann informasion-la.

Si pasaze-la oule rezerv so drwa pou pa kominik so bann kordone, li pa pou kapav gagn okenn informasion ar bann konpagni avion ki konserne, si ena vol anile oubien si ena kit modifikasion. Sa konsern osi bann retar dan  depar.

 

 1. Konplint

Dan ka ki ena ninport ki problem ki lie ar nou bann servis, Kliyan-la, deswit, bizin kontakte fourniser oubien operater ki konserne (par exanp lotel oubien nimero dirzans ki lor so koupon).

 

Si bann fourniser oubien operater pa kapav rezoud problem-la, Kliyan-la bizin kontakte Konpagni-la dan Moris atraver nimero biro ki ofer osi enn servis an-ka dirzans. Si Kliyan-la pa kontakte Konpagni-la dan letan ki bizin, Konpagni-la pa pou fer ene lenket lor konplint Kliyan-la. Alor, Konpagni-la pa pou kapav donn led ki bizn sa Kliyan-la pandan ki Kliyan-la dan enn lot pei. Sa kapav afekte bann drwa ki Kliyan-la ena konsernan sa kontra-la.

 

 1. Aplikasion pou viza

Konpagni-la dispoze pou ed enn Kliyan dan so demars pou gagn viza. Me nou presize ki Konpagni-la amenn zis enn rol fasilitater ant Kliyan-la ek bann lotorite ki konserne.

 

Anplis, bann lotorite konserne la kapav demann Kliyan-la fourni  bann dokiman adisionel pou siport so aplikasion. Kliyan-la bizin kapav fourni sa bann dokiman la dan letan ki bizin ek avek boukou serye.

 

Konpagni-la pa kapav garanti ki demars viza la pou reysi e si Kliyan-la pou gagn so viza oubien non.

 

Akoz sa, pa pou kapav blam Konpagni-la pou bann domaz ki Kliyan-la kapav sibir si so aplikasion pou viza finn rezete pou ninport ki rezon.

 

Nou invit zot lir nou bann politik ki konsern konfidansialite.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

To view our Cookies Policy, please refer to the links below:

 

Cookies Policy

Close