Term ek Kondision

Politik Prive

MANSION LEGAL EK KONDISION POU SERVI SA SIT INTERNET LA

Proprieter Sit la

Sit internet www.concordemauritius.com ek tou seki ena ladan, li propriete  “Concorde Travel & Tours,” enn Sosiete avek tou so drwa dan Moris. Sit la eberze kot  OVH, enn sosiete avek sa ladres la: “2 Rue Kellermann 59100 Roubaix, France.”

Kondision pou servi sa Sit la

Mersi ki zot pe vizit sa Sit Internet la! Dan sa Sit Internet la, ena bann informasion, bann prodwi ek bann servis ki disponib. Pli anba, zot kapav trouv bann modalite ek kondision ki aplike kan servi sa Sit Internet la. Si zot servi sa Sit internet la, vedir ki zot dakor ar bann modalite ek kondision ki aplike. Sa bann modalite ek kondision la kouma enn lakor ant zot ek “Concorde Travel & Tours.” Si pa respekte sa lakor la e si bizin al lakour, sa kapav bien kontregnan.

Informasion Zeneral

Tou seki ena dan sa Sit Internet la: Bann lozisiel, bann data ek bann informasion ki finn servi pou fourni sa Sit Internet la, bann text ek zimaz, bann metod ki finn servi pou prezant tousala, bann kod-sours, bann routinn ek bann program ki finn integre, tou bann lezot materyo, tou bann drwa-doter, bann mark, bann breve ek tou bann lezot drwa propriete inteleksiel; tousala propriete “Concorde Travel & Tours”, so bann proprieter, bann sosiete ki afilie, bann ki donn lisans ek seki ena drwa lisans ek zot proteze par drwa-doter internasional, mark depoze ek bann lezot lalwa ek trete ki aplikab, parmi, e san limit, bann lalwa lor propriete inteleksiel ki aplikab.

Nou donn zot enn drwa limite, me pa total, pou rant lor sa Sit Internet la e pou telesarz enn kopi bann kitsoz ki ena ladan, zis pou zot itilizasion personel e pa komersial. Zot pa pou kapav modifie, partaze, reprodwir, afise ek  servi sa Sit Internet la oubien bann parti ki ena ladan. Sof si finn donn enn lotorizasion par expre dan sa Lakor la. Tou bann drwa ki nou pa finn done par expre dan sa Lakor la, zot rezerve pou “Concorde Travel & Tours.” Mem si zot gagn axe oubien zot telesarz bann done ki dan sa Sit la, zot rekonet ki zot pena okenn drwa propriete. Dan sa Sit Internet la, ena nom bann mark komersial ek servis ki pou “Concorde Travel & Tours.” Zot aksepte ki zot pa pou kopiye, servi, mank respe dan ninport ki fason, oubien makiy sa bann mark komersial ek servis la. Zot osi aksepte pou pa modifie oubien efas bann drwa-doter, bann mark komersial ek ninport ki parti. San enn lotorizasion special ki “Concorde Travel & Tours” finn ekrir. Zot pa gagn drwa retransmet ouswa fer bann reprezantasion, dan ninport ki form, an-antie ouswa an-parti ninport ki parti, kod programasion, bann zimaz oubien bann grafik. Anplis, zot pa gagn drwa servi bann lezot teknik pou afis Sit la, ouswa so bann mark, logo, seki ena dan Sit la, oubien ninport ki informasion exklisiv (bann zimaz, bann text, montaz ouswa form) ki ena dan sa Sit Internet la, avek enn lot lozisiel ouswa atraver enn tiers. Zot pa gagn drwa servi bann meta-tag oubien ninport ki text ki servi bann nom ouswa bann mark komersial “Concorde Travel & Tours” san so lotorizasion ki finn ekrir. Zot pa gagn drwa dekonpil, ouswa demont, ouswa esey dekouver kod-sours ki ena da sa Sit Internet la, ouswa bann servis ki ofer ladan. San ki nou limit bann interdiksion ki nou finn deza mansione lao, zot pa gagn drwa ena axe, kontrole ouswa kopiye bann parti ek bann informasion ki ena dan sa Sit Internet la avek led “robo”, “spider”, “deep link”, “scraper”, ouswa bann lezot fason otomatize, metodolozi, algorit, ouswa ninport ki prosede maniel.

Bann Lien

Sa Sit Internet la kapav fourni bann lien ouswa referans bann lezot sit ki ofer kitsoz ki “Concorde Travel & Tours” pa propoze. “Concorde Travel & Tours” pa pran okenn responsabilite pou seki ena dan sa bann sit tiers la. “Concorde Travel & Tours” pa pou responsab pou bann domaz ouswa prezidis ki kapav koze par seki ena dan sa bann sit la, ouswa kan itiliz zot dan ninport ki fason. Bann lien anver sa bann sit tiers la finn fourni zis kouma informasion pou bann dimounn ki servi sa Sit Internet la. “Concorde Travel & Tours” pou deklinn tou responsabilite kan zot ena axe ar bann lezot sit ki finn mansione la. Si zot rant lor bann lezot sit ki lie avek sa Sit Web la, zot fer li ar zot prop risk. Zot bizin konsilte bann term ek kondision sa bann lezot sit internet la.

Servi ar zot prop risk

Nou fourni bann kitsoz ki ena lor sa Sit Internet la zis kouma informasion. Zot kapav servi seki ena ladan: bann informasion, bann done, bann prodwi ek servis ki nou ofer  par sa Sit Internet la, zis pou zot itilizasion personel, e sirtou pa komersial. Avan ki zot azir lor ninport ki informasion ki zot trouve lor sa Sit Internet la, zot bizin konfirme par zotmem tou bann done ki zot panse inportan pou zot desizion. Si zot fer konfians bann informasion, prodwi ek servis ki disponib lor sa Sit Internet la, zot aksepte fer li ar zot prop risk. Zot bizin kone ki zot tousel pou responsab pou tou domaz ouswa pert ki kapav ariv zot kan zot servi ninport ki informasion, prodwi ouswa servis.

Nou rezet tou garanti

Zot aksepte ki tou bann informasion, prodwi ek servis ki ena lor sa Sit Internet la, nou fourni zot, kouma zot ete e kouma nou finn gagn zot, san okenn garanti. Kan zot servi sa Sit Internet la avek tou bann informasion, prodwi ek servis ki disponib ladan, zot fer li ar zot prop risk. Zot bizin kone ki kapav ena bann retar, bann oubli ek bann pann. Kapav osi ena bann kitsoz ki pa ekzak oubien bann lezot problem avek bann informasion, prodwi ek servis ki disponib, pibliye ouswa promouvwar lor sa Sit Internet la. Li pa inposib ki gagn enn problem ar bann informasion, prodwi ek servis ki finn mansione, anonse, promouvwar ouswa vande lor sa Sit Internet la. “Concorde Travel & Tours” pa garanti ki  sa Sit Internet la zame pa pou gagn pann, ouswa ki zame pa pou ena okenn erer ladan. “Concorde Travel & Tours” pa kapav donn okenn garanti lor bann rezilta ki kapav gagne avek itilizasion sa Sit Internet la. “Concorde Travel & Tours” pa garanti osi ki bann kitsoz ki ena dan sa Sit Internet la; so bann informasion, prodwi ek servis ki finn fourni e ki disponib, zot ekzak ek fiab. “Concorde Travel & Tours” pa garanti osi ki tou bann kitsoz ki ena lor sa Sit Internet la konple. San diminie linportans bann kitsoz ki finn ekrir avan, “Concorde Travel & Tours” rezet tou garanti, explisit oubien inplisit, par stati ouswa lot kitsoz, mem  garanti kalite marsandiz. Li osi rezet tou garanti ki seki li ofer pou korek pou servi dan ninport ki sitiasion. Finalman, “Concorde Travel & Tours pa garanti ki pa pou ena okenn kontfason.

Limitasion responsabilite

“Concorde Travel & Tours” pa pou responsab bann erer, bann kitsoz ki pa exak, bann oubli ek bann lezot defo dan bann informasion ki ena lor sa Sit Internet la. Dan okenn ka, “Concorde Travel & Tours” pa pou responsab anver zot oubien anver ninport ki dimounn pou bann domaz, sof bann domaz direk, ki kapav arive atraver zot axe ouswa kan zot servi oubien mem si zot pa kapav servi sa Sit Internet la. “Concorde Travel & Tours” pa pou responsab bann domaz ki kapav arive si zot pa kapav servi bann informasion, bann prodwi ek servis ki disponib lor sa Sit Internet la. “Concorde Travel & Tours” pa pou responsab bann domaz dan reveni, ouswa lapert dan profi, lapert biznes oubien si zot perdi bann done. E sa, mem si “Concorde Travel & Tours” oubien ninport ki dimounn okouran ki sa bann domaz la posib.

Axe ar sa Sit Internet la

Sosiete “Concorde Travel & Tours” veye ki sa Sit Internet la disponib. Me “Concorde Travel & Tours” pa pou responsab si sa Sit Internet la an-pann pou inpe letan. Plizir rezon kapav fer ki Sit Internet la pa disponib tanporerman. Par exanp, kapav ena maintenans oubien bann travay ameliorasion lor Sit la. Kapav osi ena bann problem teknik ki nou pa responsab. Si sa bann kitsoz la arive, “Concorde Travel & Tours” pa pou pran responsabilite. Sosiete “Concorde Travel & Tours” rezerv so drwa pou refiz enn dimoun axe lor so Sit Internet ninport kan e san okenn preavi.

Lalwa ki aplikab ek ziridiksion conpetan si ena litiz ki konsern sa Sit Internet la

Sosiete “Crealys Ltd” finn devlop sa Sit Internet la e li pe kontigne okip li. Siez sosial Sosiete “Crealys Ltd” trouv dan Moris. Tou bann litiz ki konsern sa Sit Internet la, so konsiltasion oubien so itilizasion par enn itilizater pou refere ar la loi dan Moris e pou zize par bann tribinal Morisien.

Pri ek Tarif

Bann tarif  ki finn mete lor sa Sit Internet la, zot zis pou donn enn lide. Bann tarif la kapav sanze. Varyasion dan bann to-de-sanz kapav enn fakter ki inflians bann tarif la. “Concorde Travel & Tours” pa pou responsab bann dekalaz ki kapav ena kan konverti kas dan moman lavant.

Bann foto

Bann foto ek ilistrasion ki piblie lor sa Sit Internet la, zot pa an-relasion avek okenn kontra.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

To view our Cookies Policy, please refer to the links below:

 

Cookies Policy

Close